Vyšetrenia


Prevencia ochorenia je dnes celosvetovým trendom starostlivosti v kardiológii a v medicíne všeobecne.
Správnym zhodnotením rizika vzniku ochorenia a vyvodením záverov je možné riziko výrazne znížiť. V pripade prebiehajúceho ochorenia je jedinou možnosťou, ako ovplyvniť priebeh ochorenia správne nastavenie na liečbu a naplánovanie ďalšej starostlivosti.

Našim cieľom je komplexné doriešenie pacienta po stránke ochorenia srdca a ciev. V pripade potreby hospitalizačnej liečby je našou snahou pomoc a spolupráca pri zaisťovaní doriešenia zdravotného stavu v lôžkovom zdravotníckom zariadení. V ponuke našej starostlivosti sú všetky dostupné vyšetrenia a testy na určenie funkcie srdcovocievneho systému. Vyšetrenia sú realizované skúseným lekárom s dlhoročnou praxou na lôžkovom oddelení a jednotke intenzívnej starostlivosti disponujúcim špecializačnými osvedčeniami a licenciami lekárskej komory pre prácu v odboroch Vnútorné lekárstvo a Kardiológia.

Ordinačnými hodinami chceme vychádzať v ústrety všetkým vekovým aj sociálnym skupinám našich pacientov.

Časová nenáročnosť vyšetrenia t.j. komplexné zhodnotenie pacienta v priebehu 2 návštev (odbery + samotné vyšetrenia), v prípade nutnosti 24 hodinového monitorovania činnosti srdca, alebo tlaku krvi v čo najkratšom možnom termíne.

Fyzikálne vyšetrenie:
prehliadnutie pacienta a vyšetrenie s použitím jednoduchých mechanických pomôcok.
EKG - elektrokardiografické vyšetrenie:
zhotovenie a vyhodnotenie záznamu elektrických prejavov činnosti srdca. Na ich zázname - elektrokardiograme - sa môže prejaviť nedokrvenie srdcového svalu rôzneho stupňa (až po infarkt myokardu, najvážnejší stupeň, pri uzatvorení srdcovej cievy / tepny), poruchy srdcového rytmu a príznaky iných ochorení srdca.
Echokardiografické vyšetrenie:
zobrazenie srdca v pohybe pomocou ultrazvuku. Umožňuje vyhodnotiť vzhľad srdca, jeho výkonnosť, vrodené a získané poškodenia. Echokardiografické vyšetrenie dokáže odhaliť mnohé choroby skôr, ako sa prejavia ich iné príznaky.
Ergometrické vyšetrenie:
Ekg vyšetrenie pri záťaži, ktoré odhalí najmä nedokrvenosť srdca, tzv Ischemickú chorobu srdca, alebo určité poruchy srdcového rytmu, ktoré sa v kľudovom stave nemusia prejavovať. Podľa výsledku je možné určiť spôsob liečby a prognózu pacienta. Test celkovo trvá asi pol hodiny.Počas testu je pacientovi kontinuálne snímané ekg a nahrávané do počítača. Po skončení testu lekár celý jeho priebeh podľa počítačového záznamu zhodnotí.
Holterov monitor EKG:
Pacient má na sebe miniatúrny snímač, ktorý mu počas 24 hodín sníma ekg. Používa sa na odhaleni občas sa vyskytujúcich porúch rytmu srdca alebo prechodnných príznakov nedokrvenia počas obvyklej dennej aktivity či spánku. Záznam sa nahrá do počítača, každý srdcový úder je špeciálnym softwerom analyzovaný, zhodnotený a štatisticky spracovaný.
Holterov monitor tlaku krvi:
TK-Holter je podobné vyšetrenie, len s tým rozdielom, že pacientovi sa 24 hodín meria tlak krvi a nahráva do snímača. Následne sa záznam počítačovo spracuje a zhodnotí. Umožňuje to lekárovi presne nastaviť liečbu vysokého tlaku vyšetrovanému pacientovi. Slúži na odhaleni neprimeraných výkyvov krvného tlaku, ktoré sa nedají zistiť počas jediného lekárskeho vyšetrenie.